Oszczędzaj na kosztach ogrzewania z ISOBOOSTER

Nota prawna

Anna Bartoszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anar Anna Bartoszewska, NIP: 7730001205, REGON: 590210022, mieści się pod adresem: ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka

Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez ANAR Anna Bartoszewska:
Tel. +48 722 333 444
E-mail: info@isobooster.pl

Zgoda użytkownika

Do tej witryny internetowej obowiązuje umowa użytkownika zawarta pomiędzy ANAR Anna Bartoszewska, a osobą odwiedzającą witrynę (zwaną dalej: „użytkownikiem”). Wchodząc i korzystając ze strony internetowej, dokumentów i innych informacji zawartych na tej stronie, wyrażasz zgodę na poniższe postanowienia. Uznaje się, że wyraziłeś zgodę przy pierwszym użyciu, a następnie przy każdym kolejnym użyciu. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejszą umowę lub jakiekolwiek jej postanowienie, musisz natychmiast opuścić tę witrynę.

Regulamin korzystania ze strony internetowej / informacji

Wszelkie informacje, teksty (takie jak specyfikacje, podręczniki, instrukcje użytkowania i opisy produktów), zdjęcia, rysunki, nazwy handlowe, nazwy domen, marki, logo, produkty i/lub usługi (zwane dalej: „informacjami”) oferowane lub wykorzystywane za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej stanowią własność firmy ANAR Anna Bartoszewska, jej dostawców lub osób trzecich i jest chroniona między innymi prawem autorskim i prawem dotyczącym znaków towarowych.
Możesz wykorzystywać informacje lub ich części, w szczególności dokumenty zawarte w tej witrynie, wyłącznie jako środek informacyjny bez bezpośredniego lub pośredniego celu komercyjnego. Nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać udostępnionych materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ANAR Anna Bartoszewska.

Linki do tej witryny internetowej są dozwolone wyłącznie w przypadku wyraźnego wykazania użytkownikowi, że znajduje się na stronie internetowejfirmy ANAR Anna Bartoszewska lub że łącze zostało przesłane do witryny internetowej firmy ANAR Anna Bartoszewska. Głębokie linkowanie (bezpośrednie łącze do dokumentu lub strony w tej witrynie) i kadrowanie (włączanie informacji z tej witryny lub jej części do innej witryny) jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej zgody firmy ANAR Anna Bartoszewska.


Obowiązki

Informacje udostępniane na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem mogą zawierać wszelkiego rodzaju niedoskonałości, zarówno pod względem formy, jak i treści. Ani ANAR Anna Bartoszewska, ani jej dostawcy nie gwarantują przydatności, wiarygodności, aktualności ani dokładności informacji. Informacje są dostarczane i wyświetlane bez jakiejkolwiek gwarancji.

ANAR Anna Bartoszewska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, szkody bezpośrednie i/lub pośrednie, w tym szkody wynikające z utraty danych lub przychodów, szkody osobiste i majątkowe, szkody niematerialne, szkody następcze i wszelkie inne szkody wynikające z jakiegokolwiek sposobu związanego z użytkowaniem i/lub działaniem tej strony internetowej, z opóźnieniem i/lub brakiem możliwości korzystania z tej strony internetowej, nawet jeśli ANAR Anna Bartoszewska została poinformowana o możliwości wystąpienia szkód.
Od powyższego zachodzi wyjątek jedynie w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony ANAR Anna Bartoszewska (z wyłączeniem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony jej pracowników lub innych osób znajdujących się w jej strefie ryzyka).


Linki do innych stron internetowych

Niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn lub stron internetowych osób trzecich lub może odnosić się do nich w inny sposób. Umieszczanie linków do innych witryn lub stron internetowych w żaden sposób nie oznacza (dorozumianej) zgody na zawartość tych witryn lub stron internetowych. ANAR Anna Bartoszewska nie ma kontroli nad zawartością tych witryn internetowych ani stron internetowych i w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności za ich zawartość.


Prywatność

ANAR Anna Bartoszewska szanuje prywatność użytkowników swojej strony internetowej. ANAR Anna Bartoszewska będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i oświadczeniem o ochronie prywatności, które można zobaczyć na stronie internetowej ANAR Anna Bartoszewska. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ten sposób.

ANAR Anna Bartoszewska stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika.

Informacje o prawach autorskich

© ANAR Anna Bartoszewska lub jej spółki stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawo właściwe i właściwy sąd

Niniejsza umowa użytkownika podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Polski.

Spory wynikające z niniejszej umowy, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Polsce. Niezależnie od tego firma ANAR Anna Bartoszewska ma prawo zwrócić się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności użytkownika, jeśli to miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się poza Polską.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy użytkownika prosimy o kontakt z Anna Bartoszewska przy użyciu powyższych danych kontaktowych.

Scroll to Top